მტკიცე არს ნებითა ღმრთისაჲთა მტკიცეა და უქცეველი ნებითა ღმრთისაჲთა მტკიცე არს თუ ღმერთსა უნდეს მტკიცე ყოს ღმერთმან შეუცვალებლად ვამტკიცებ ნებითა ღმრთისა მტკიცე არს ნებითა ღმრთისაჲთა მტკიცეა და უქცეველი ნებითა ღმრთისაჲთა მტკიცე არს თუ ღმერთსა უნდეს მტკიცე ყოს ღმერთმან შეუცვალებლად ვამტკიცებ ნებითა ღმრთისა მტკიცე არს ნებითა ღმრთისაჲთა მტკიცეა და უქცეველი ნებითა ღმრთისაჲთა მტკიცე არს თუ ღმერთსა უნდეს მტკიცე ყოს ღმერთმან შეუცვალებლად ვამტკიცებ ნებითა ღმრთისა

est. 2014 by miki